Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze
na cele kulturalne, turystyczne i oświatoweNAZWA WARSZTATU

CELE

LICZBA GODZIN

PROWADZĄCY

FAStrygowane dzieci – alkoholowy zespół płodowy FAS

dostarczenie wiadomości dotyczących zespołu FAS,

nabycie wiedzy o poziomach uszkodzeń płodu spowodowanych alkoholem oraz ich konsekwencji dla rozwoju dziecka,

dostarczenie wiedzy o zasadach pracy z dzieckiem z FAS,

informacje o ośrodkach konsultacyjnych dla dzieci z FAS;

ok. 3 godziny

mgr Joanna Spisak


Interwencja kryzysowa, czyli pomoc po traumatycznych wydarzeniach życiowych

wyposażenie w umiejętność rozpoznawania sytuacji stresu pourazowego,

rozpoznawanie objawów i nasilenia reakcji posttraumatycznych,

wskazówki jak pomagać dzieciom w sytuacji kryzysu;

3-4 godziny

mgr Celina Bartoszek

mgr Irena Pilch

mgr Joanna Spisak

mgr Katarzyna Wloka

mgr Janina Wysocka

Warsztat pracy nauczyciela


Interpretacja opinii psychologiczno-pedagogicznych

omówienie pojęć z zakresu diagnozy psychologiczno-pedagogicznej,

rozwijanie umiejętności analizy prac uczniów pod kątem symptomów zaburzeń funkcji percepcyjno-motorycznych,

przedstawienie sposobów dostosowania metod pracy i wymagań edukacyjnych oraz form pomocy psychologiczno-pedagogicznej do indywidualnych potrzeb ucznia;

3 godziny

mgr Mariola Gumkowska


Jak skutecznie  trafić  do słuchaczy  przemawiając publicznie?

zaznajomienie z cechami skutecznego przekazu,

wyczulenie na emocjonalność wypowiedzi,

zgranie przekazu werbalnego z mową ciała;

3 godziny

mgr Bogumiła Kasprzycka-Gładysz


Jak szanować swój głos?

ochrona głosu jako głównego narzędzia pracy nauczyciela,

zaznajomienie uczestników z technikami oddechowymi i fonacyjnymi;

3 godziny

mgr Bogumiła Kasprzycka-Gładysz


Komunikacja nauczyciela przedszkola z rodzicami dzieci sprawiających trudności dydaktyczne i/lub wychowawcze

asertywne wyrażanie opinii na temat zachowania dziecka lub jego postępów w nauce,

wzmocnienie kompetencji w zakresie konstruktywnej komunikacji nauczyciel – rodzic,

partnerska relacja nauczyciel – rodzic i zachęcanie do współpracy rodziców;

2 godziny (wersja wykładowa) lub 2x2 godziny (wersja wykład i ćwiczenia)

mgr Katarzyna Pankiewicz-

mgr Magdalena Łukasik

Motywacja

wzbudzenie i zachowanie motywacji do pracy u siebie i innych;

5 godzin

mgr Iwona Chrószcz


Psychologiczny warsztat nauczyciela

doskonalenie umiejętności rozumienia trudności ucznia,

rozwinięcie wiedzy na temat budowania relacji z uczniem i grupą,

doskonalenie umiejętności komunikacyjnych,

wymiana doświadczeń między uczestnikami,

otrzymanie wsparcia.

Tematyka:

Komunikacja i relacje:

specyfika relacji uczeń – nauczyciel,

komunikacja z uczniem.

Budowanie autorytetu nauczyciela:

motywowanie uczniów do współpracy i osiągnięć,

budowanie poczucia wartości u ucznia.

Praca z grupą oraz współpraca z rodzicem:

specyfika pracy z grupą,

kontakt z rodzicem – trudnym klientem.

każdy moduł po 3 godziny;


istnieje możliwość wybrania poszczególnych modułów

mgr Zuzanna Bizuk

mgr Sławomir Piwowarek


Wypalenie zawodowe

zapoznanie uczestników z problematyką wypalenia zawodowego,

wypracowanie własnych, skutecznych metod radzenia sobie  z w/w syndromem;

3 godziny lekcyjne

mgr Iwona Chrószcz


Wspieranie rozwoju dzieci


Wspieranie rozwoju inteligencji emocjonalnej u dzieci w wieku przedszkolnym

podstawy teoretyczne dotyczące: inteligencji emocjonalnej, rozwoju emocjonalno-społecznego, komunikacji, zasad pozytywnej dyscypliny, rozwiązywania problemów,

planowanie zajęć mające na celu rozwijanie inteligencji emocjonalnej u dzieci w wieku przedszkolnym;

2 spotkania po

3 godziny

mgr Magdalena Łukasik

mgr Katarzyna Pankiewicz

Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka

rozwijanie możliwości poznawczych dzieci upośledzonych umysłowo,

usprawnianie funkcjonowania analizatora wzrokowego, słuchowego, kinestetyczno-ruchowego, koordynacji wzrokowo-ruchowej,

nawiązanie kontaktu w przypadku dzieci autystycznych,

rozwijanie sprawności ruchowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej dzieci z wczesnym mózgowym porażeniem dziecięcym,

poprawa funkcjonowania społecznego dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi i z zaburzeniami zachowania,

wspomaganie rozwoju psychicznego i fizycznego dzieci z niekorzystnych środowisk wychowawczych;

2 spotkania po 4 godziny

mgr Joanna Spisak


Dziecko jąkające się w klasie szkolnej

dostarczenie wiedzy na temat niepłynności mówienia,

nabycie umiejętności postępowania z dzieckiem jąkającym się;

3 godziny

mgr Bogumiła Kasprzycka-Gładysz


Dzieci z szafy. Problem dzieci wycofujących się z kontaktu

zajęcia edukacyjne

3 godziny

mgr Joanna Spisak


Specyficzne trudności w uczeniu się


Praca korekcyjno – wyrównawcza w młodszym wieku szkolnym

uczenie i wspieranie umiejętności pracy z dziećmi z deficytami parcjalnymi,

zapoznanie z różnymi technikami;

3 godziny

mgr Małgorzata Boruc

mgr Jadwiga Dzbańska


Profilaktyka dysleksji rozwojowej w nauczaniu zintegrowanym

stymulacja rozwoju dziecka i zapobieganie specyficznym trudnościom w nauce,

uporządkowanie wiedzy na temat dysleksji rozwojowej;

6 spotkań po 3 godziny

mgr Mariola Gumkowska

mgr Iwona Jaszczurowska


Uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

uporządkowanie wiedzy na temat dysleksji rozwojowej i dyskalkulii, możliwości pomocy psychologiczno-pedagogicznej i dostosowania wymagań wobec uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się;

3 godziny

mgr Mariola Gumkowska

mgr Iwona Jaszczurowska


Formułowanie dostosowań wymagań edukacyjnych

Program warsztatów dla nauczycieli

dotyczący pracy z uczniem dyslektycznym na lekcji.

 

usystematyzowanie wiedzy nauczycieli dotyczącej etapu formułowania dostosowań wymagań edukacyjnych w organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole,

poszerzenie świadomości nauczycieli, jakiego typu trudności może doświadczać uczeń dyslektyczny w procesie dydaktycznym,

poszerzenie wiedzy nauczycieli na temat specyfiki zaburzeń dyslektycznych,

rozwijanie umiejętności nauczycieli dotyczących formułowania dostosowań wymagań edukacyjnych i ich realizacji

3 godziny

mgr Alicja Pawlisz-Opieczonek

mgr Sławomir Piwowarek


Wpływ zaburzeń integracji sensorycznej na trudności szkolne dzieci

uświadomienie związku między zaburzeniami ruchowymi i spostrzegania a uczeniem się dzieci;

2 godziny

mgr Marzena Pietras-Koralewska


Pomoc dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością

Dziecko autystyczne w szkole.

Praca z uczniem z zespołem Aspergera

zjawiska autyzmu i jego cechy,

terminologia i podstawy organiczne,

postępowanie z uczniem z zespołem Aspergera,

współpraca z rodzicami ucznia autystycznego

3 godziny

mgr Joanna Spisak

Praca z uczniem z zespołem Aspergera w szkole

usystematyzowanie wiedzy nauczycieli na temat istoty zaburzeń ze spektrum autyzmu,

poszerzenie wiedzy nauczycieli na temat charakterystycznych zachowań dzieci z ZA,

poszerzenie wiedzy nauczycieli na temat strategii oddziaływań wychowawczych i edukacyjnych wobec dzieci z ZA w szkole

4 godziny lekcyjne

mgr Alicja Pawlisz-Opieczonek


Dziecko z dysfunkcją wzroku w szkole

zapoznanie z najczęściej występującymi wadami wzroku (zaburzenia refrakcji, akomodacji i widzenia, anomalie źrenicy i tęczówki, zaburzenia ustawienia i ruchomości oka),

przedstawienie kategorii zaburzeń widzenia według międzynarodowego rejestru chorób,

wpływ upośledzenia widzenia na uczenie się i funkcjonowanie dziecka w szkole,

zasady pracy z dzieckiem z wadą wzroku,

nowoczesne pomoce dydaktyczne,

porównanie skuteczności szkolnictwa zintegrowanego i specjalnego;

3 godziny

mgr Małgorzata Boruc

mgr Marzena Szczerbicka-Grzybowska

Dziecko z wadą słuchu w szkole

pogłębienie wiedzy dotyczącej głuchoty oraz konsekwencji z niej wynikających,

poznanie specjalnych potrzeb uczniów z wadami słuchu;

2 godziny

mgr Mariola Grzywacz


ADHD


Praca z dzieckiem w wieku przedszkolnym z ADHD

teoretyczne i praktyczne wzbogacenie warsztatu pracy z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo;

3 spotkania po 2 godziny

mgr Małgorzata Boruc

mgr Marzena Szczerbicka-Grzybowska


ADHD. Choroba czy złe wychowanie, co widać?

dla nauczycieli szkół podstawowych

Nauczyciele poznają:

podstawowe objawy nadpobudliwości psychoruchowej i deficytu uwagi  oraz ich etiologię,

podstawowe potrzeby dziecka z ADHD,

techniki pracy i postępowania z dzieckiem z ADHD na terenie szkoły,

zasady pracy z dzieckiem z ADHD w domu,

możliwość zastosowania odpowiedniego leczenia,

materiały do pracy z dzieckiem;

ok. 3 godziny

mgr Joanna Spisak


Zachowania problemowe uczniów


Mobbing – charakterystyka problemu

zaznajomienie odbiorców z rodzajami i przyczynami zachowań agresywnych,

pokazanie mechanizmu grupowego przemocy,

program naprawczy w obrębie placówki szkolnej;

4 godziny

mgr Janina Wysocka

mgr Joanna Spisak


Zachowania problemowe uczniów

dostarczenie wiedzy na temat profilaktyki zachowań problemowych dzieci i młodzieży,

wyposażenie nauczyciela w umiejętności rozpoznawania i wzmacniania czynników chroniących;

2 godziny

mgr Urszula Koszutska

Przeciwdziałanie agresji i przemocy u dzieci przedszkolnych

podstawy teoretyczne z zakresu agresji u dzieci w wieku przedszkolnym,

planowanie zajęć mających na celu profilaktykę zachowań agresywnych;

2 spotkania po 2 godziny

mgr Magdalena Łukasik

mgr Katarzyna Pankiewicz

Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami uczniów

budowanie atmosfery klasowej sprzyjającej pozytywnym zachowaniom i relacjom uczestników procesu lekcyjnego,

omówienie przyczyn i motywów trudnych zachowań uczniów,

sposoby pomocne w rozwiązywaniu trudnych sytuacji w klasie: komunikat „ja”, aktywne słuchanie, wsparcie nauczyciela, sprawiedliwe ocenianie,

konstruktywne konfrontacja jako sposób radzenia sobie z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów (konfrontacja informacyjna i interpretacyjna);

4 godziny

mgr Janina Wysocka

Cyberprzemoc

zapoznanie ze zjawiskiem cyberprzemocy oraz sposobów radzenia sobie z nią,

przekazanie scenariusza zajęć dla uczniów „Stop cyberprzemocy”;

2 godziny

mgr Joanna Dorocicz

mgr Zuzanna Bizuk

Doradztwo zawodowe

Co to jest WSDZ?

wiedza na temat WSDZ,

tworzenie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego,

ukazanie nauczycielom ich roli w podejmowaniu przez uczniów decyzji o wyborze zawodu;

3 godziny

mgr Beata Lisowska

mgr Celina Bartoszek

Mój uczeń będzie kosmonautą

dla wychowawców klas gimnazjalnych

wyzwolenie aktywności uczniów w podejmowaniu decyzji o wyborze dalszego kierunku kształcenia,

znajomość czynników niezbędnych do podjęcia decyzji: wiedza o zawodach, szkołach, predyspozycjach zawodowych, stanie zdrowia uczniów,

pomoc uczniom oraz rodzicom w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej,

integracja w zespole klasowym;

2 godziny

mgr Beata Lisowska

mgr Celina Bartoszek


Poprawiony (środa, 19 września 2012 09:29)